Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaArtykuły

OSTATNIE 10 LAT - wybrane publikacje


M
Artyku??y popularnonaukowe:
Borysiuk P., Kozakiewicz P., Nurczyk T., 2018: Wp??yw temperatury na wybrane w??a??ciwo??ci p??yt wi??rowych budowlanych. Biuletyn Informacyjny O??rodka Badawczo-Rozwojowego Przemys??u P??yt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, nr 1-2/2018, str.6-13.  
Kozakiewicz P., Zato?? P., 2018: ??wierk pospolity (Picea abies (L.) Karst.) �?? europejskie drewno.Przemys?? Drzewny Research & Development nr 4/2018 (23), str. 78-81.

Postery prezentowane na konferencjach naukowych:
IV Konferencja Dendrochronolog??w Polskich "Zr????nicowanie metod analiz dendrochronologicznych" Warszawa, 19-21 lutego 2018

Zato?? P., Kozakiewicz P., Buraczyk W., Bonecka J., 2018: Mo??liwo??�? zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w dendrochronologii.

Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjno??�? polskiego le??nictwa" - Pogorzelica 17-19.05.2018 r.


Koczan Grzegorz, Karwat Zbigniew, Kozakiewicz Pawe?2021: An attempt to unify the Brinell, Janka and Monnin hardness of wood on the basis of Meyer law. Journal of Wood Science 67,7 (2021). https://doi.org/10.1186/s10086-020-01938-4

Jankowska Agnieszka, Kozakiewicz Pawe?, Zbie? Marcin 2021:The effects of slicing parameters on surface quality of European beech wood. Drvna Industrija 72 (1) 57-63  DOI: 10.5552/drvind.2021.2013

Trzcinski Grzegorz., Tymendorf ?ukasz, Kozakiewicz Pawe?, 2021: Parameters of Trucks and Loads in the Transport of Scots Pine Wood Biomass Depending on the Season and Moisture Content of the Load. Forests 12, 223  DOI: 10.3390/f120200223

Kozakiewicz Pawe?, Trzci?ski Grzegorz, 2020: Wood in the Construction of Forest Roads on Poor-bearing Road Subgrades. Forests 2020, 11(2), 138; https://doi.org/10.3390/f11020138 (registering DOI)

Kozakiewicz Pawe?, Dro?d?ek Micha?, Laskowska Agnieszka, Grze?kiewicz Marek, Bytner Olga, Radomski Andrzej, Krajewski Krzysztof, Mr�z Agnieszka, Zawadzki Janusz 2020: Chemical composition as factor affecting the mechanical properties of thermally modified black poplar (Populus nigra L.) BioResources 15 (2), 3915-3929 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2020/04/BioRes_15_2_3915_Kozakiewicz_DLGBRMKZ_Chem_Comp_Factor_Affect_Mecha_-Therm_Mod_Poplar_16460.pdf DOI: 10.15376/biores.15.2.3915-3929

Grze?kiewicz Marek, Kozakiewicz Pawe?, Borysiuk Piotr, Romanovski Valerjan, Cichy Andrzej 2020: Influence of top layer density and thickness on hardness of two-layer floor elements. Drewno 63 (205). DOI: 10.12841/wood.1644-3985.336.12

Krajewski Adam, Kozakiewicz Pawe?, Witomski Piotr, 2020: Comparison of selected properties of natural aged wood and contemporary timber of Pinus sylvestris L. investigated using standard methods and measuring of transition speed of ultrasounds along the fibre. Wood research 65(3) 2020: 405-414 https://doi.org/10.37763/wr.1336-4561/65.3.405414 

Muhammad Effsal Hadinata, Pawe? Kozakiewicz 2020: An investigation of selected properties of teak wood from 9-year-old plantation forest in Indonesia.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW No. 110, 2020:61-72. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3929

Pawe? Kozakiewicz, Agnieszka Jankowska, Mariusz Mami?ski, Katarzyna Marciszewska, Wojciech Ciurzycki, Mirela Tulik,2020: The wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) from Post-Agricultural Lands has Suitable Properties for the Timber Industry. Forests 2020,11, 1033: doi:10.3390/f11101033

Konofalska ElizaKozakiewicz Pawe?Buraczyk W?odzimierzLachowicz Hubert 2020: The Technical Quality of Wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) of Diverse Genetic Origin, w: Environmental Sciences Proceedings, 2020, ss. 1-6. ISSN , e-ISSN 2673-4931 The 1st International Electronic Conference on Forests � Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity, 15-11-2020 - 30-11-2020, Basel, Szwajcaria https://sciforum.net/conference/IECF2020

Kozakiewicz P., Laskowska A., Cio?ek S., 2020: Study of selected features of plantation paulownia variety Shan Tong and properties of its wood. DOI: Annals of WULS � SGGW Forestry and Wood Technology 2020; 111 : 116-123; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6904

Kozakiewicz Pawe?, Trzci?ski Grzegorz, 2020: Wood in the Construction of Forest Roads on Poor-bearing Road Subgrades. Forests 2020, 11(2), 138; https://doi.org/10.3390/f11020138 (registering DOI)

Kozakiewicz Pawe?, Dro?d?ek Micha?, Laskowska Agnieszka, Grze?kiewicz Marek, Bytner Olga, Radomski Andrzej, Krajewski Krzysztof, Mr�z Agnieszka, Zawadzki Janusz 2020: Chemical composition as factor affecting the mechanical properties of thermally modified black poplar (Populus nigra L.) BioResources 15 (2), 3915-3929 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2020/04/BioRes_15_2_3915_Kozakiewicz_DLGBRMKZ_Chem_Comp_Factor_Affect_Mecha_-Therm_Mod_Poplar_16460.pdf DOI: 10.15376/biores.15.2.3915-3929

Grze?kiewicz Marek, Kozakiewicz Pawe?, Borysiuk Piotr, Romanovski Valerjan, Cichy Andrzej 2020: Influence of top layer density and thickness on hardness of two-layer floor elements. Drewno 63 (205). DOI: 10.12841/wood.1644-3985.336.12

Krajewski Adam, Kozakiewicz Pawe?, Witomski Piotr, 2020: Comparison of selected properties of natural aged wood and contemporary timber of Pinus sylvestris L. investigated using standard methods and measuring of transition speed of ultrasounds along the fibre. Wood research 65(3) 2020: 405-414 https://doi.org/10.37763/wr.1336-4561/65.3.405414 

R?bkowski B., Koczan G., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2019: Analysis of chosen traits of typical wood supply of oaken logs and comparison of efficiency of its processing into floorings. Analiza wybranych cech typowej dostawy k?�d d?bowych oraz por�wnanie wydajno?ci ich przerobu na materia?y pod?ogowe.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 109, 2020: 92-102 DOI: 10.5604/01.3001.0014.3324

Muhammad Effsal Hadinata, Pawe? Kozakiewicz 2020: An investigation of selected properties of teak wood from 9-year-old plantation forest in Indonesia.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW No. 110, 2020:61-72. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3929

Pawe? Kozakiewicz, Agnieszka Jankowska, Mariusz Mami?ski, Katarzyna Marciszewska, Wojciech Ciurzycki, Mirela Tulik,2020: The wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) from Post-Agricultural Lands has Suitable Properties for the Timber Industry.Forests 2020,11, 1033: doi:10.3390/f11101033

Konofalska ElizaKozakiewicz Pawe?Buraczyk W?odzimierzLachowicz Hubert 2020: The Technical Quality of Wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) of Diverse Genetic Origin, w: Environmental Sciences Proceedings, 2020, ss. 1-6. ISSN , e-ISSN 2673-4931 The 1st International Electronic Conference on Forests � Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity, 15-11-2020 - 30-11-2020, Basel, Szwajcaria https://sciforum.net/conference/IECF2020

Kozakiewicz P., Laskowska A., Cio?ek S., 2020: Study of selected features of plantation paulownia variety Shan Tong and properties of its wood. DOI: Annals of WULS � SGGW Forestry and Wood Technology 2020; 111 : 116-123; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6904

Koczan Grzegorz, Karwat Zbigniew, Kozakiewicz Pawe?2021: An attempt to unify the Brinell, Janka and Monnin hardness of wood on the basis of Meyer law. Journal of Wood Science 67,7 (2021). https://doi.org/10.1186/s10086-020-01938-4

Jankowska Agnieszka, Kozakiewicz Pawe?, Zbie? Marcin 2021:The effects of slicing parameters on surface quality of European beech wood. Drvna Industrija 72 (1) 57-63  DOI: 10.5552/drvind.2021.2013

Trzcinski Grzegorz., Tymendorf ?ukasz, Kozakiewicz Pawe?, 2021: Parameters of Trucks and Loads in the Transport of Scots Pine Wood Biomass Depending on the Season and Moisture Content of the Load. Forests 12, 223  DOI: 10.3390/f120200223ozakiewicz Pawe?, Trzci?ski Grzegorz, 2020: Wood in the Construction of Forest Roads on Poor-bearing Road Subgrades. Forests 2020, 11(2), 138; https://doi.org/10.3390/f11020138 (registering DOI)

Kozakiewicz Pawe?, Dro?d?ek Micha?, Laskowska Agnieszka, Grze?kiewicz Marek, Bytner Olga, Radomski Andrzej, Krajewski Krzysztof, Mr�z Agnieszka, Zawadzki Janusz 2020: Chemical composition as factor affecting the mechanical properties of thermally modified black poplar (Populus nigra L.) BioResources 15 (2), 3915-3929 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2020/04/BioRes_15_2_3915_Kozakiewicz_DLGBRMKZ_Chem_Comp_Factor_Affect_Mecha_-Therm_Mod_Poplar_16460.pdf DOI: 10.15376/biores.15.2.3915-3929

Grze?kiewicz Marek, Kozakiewicz Pawe?, Borysiuk Piotr, Romanovski Valerjan, Cichy Andrzej 2020: Influence of top layer density and thickness on hardness of two-layer floor elements. Drewno 63 (205). DOI: 10.12841/wood.1644-3985.336.12

Krajewski Adam, Kozakiewicz Pawe?, Witomski Piotr, 2020: Comparison of selected properties of natural aged wood and contemporary timber of Pinus sylvestris L. investigated using standard methods and measuring of transition speed of ultrasounds along the fibre. Wood research 65(3) 2020: 405-414 https://doi.org/10.37763/wr.1336-4561/65.3.405414 

R?bkowski B., Koczan G., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2019: Analysis of chosen traits of typical wood supply of oaken logs and comparison of efficiency of its processing into floorings. Analiza wybranych cech typowej dostawy k?�d d?bowych oraz por�wnanie wydajno?ci ich przerobu na materia?y pod?ogowe.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 109, 2020: 92-102 DOI: 10.5604/01.3001.0014.3324

Muhammad Effsal Hadinata, Pawe? Kozakiewicz 2020: An investigation of selected properties of teak wood from 9-year-old plantation forest in Indonesia.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW No. 110, 2020:61-72. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3929

Pawe? Kozakiewicz, Agnieszka Jankowska, Mariusz Mami?ski, Katarzyna Marciszewska, Wojciech Ciurzycki, Mirela Tulik,2020: The wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) from Post-Agricultural Lands has Suitable Properties for the Timber Industry. Forests 2020,11, 1033: doi:10.3390/f11101033

Konofalska ElizaKozakiewicz Pawe?Buraczyk W?odzimierzLachowicz Hubert 2020: The Technical Quality of Wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) of Diverse Genetic Origin, w: Environmental Sciences Proceedings, 2020, ss. 1-6. ISSN , e-ISSN 2673-4931 The 1st International Electronic Conference on Forests � Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity, 15-11-2020 - 30-11-2020, Basel, Szwajcaria https://sciforum.net/conference/IECF2020

Kozakiewicz P., Laskowska A., Cio?ek S., 2020: Study of selected features of plantation paulownia variety Shan Tong and properties of its wood. DOI: Annals of WULS � SGGW Forestry and Wood Technology 2020; 111 : 116-123; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6904

Kozakiewicz Pawe?, Dro?d?ek Micha?, Laskowska Agnieszka, Grze?kiewicz Marek, Bytner Olga, Radomski Andrzej, Krajewski Krzysztof, Mr�z Agnieszka, Zawadzki Janusz 2020: Chemical composition as factor affecting the mechanical properties of thermally modified black poplar (Populus nigra L.) BioResources 15 (2), 3915-3929 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2020/04/BioRes_15_2_3915_Kozakiewicz_DLGBRMKZ_Chem_Comp_Factor_Affect_Mecha_-Therm_Mod_Poplar_16460.pdf DOI: 10.15376/biores.15.2.3915-3929

Grze?kiewicz Marek, Kozakiewicz Pawe?, Borysiuk Piotr, Romanovski Valerjan, Cichy Andrzej 2020: Influence of top layer density and thickness on hardness of two-layer floor elements. Drewno 63 (205). DOI: 10.12841/wood.1644-3985.336.12

Krajewski Adam, Kozakiewicz Pawe?, Witomski Piotr, 2020: Comparison of selected properties of natural aged wood and contemporary timber of Pinus sylvestris L. investigated using standard methods and measuring of transition speed of ultrasounds along the fibre. Wood research 65(3) 2020: 405-414 https://doi.org/10.37763/wr.1336-4561/65.3.405414 

R?bkowski B., Koczan G., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2019: Analysis of chosen traits of typical wood supply of oaken logs and comparison of efficiency of its processing into floorings. Analiza wybranych cech typowej dostawy k?�d d?bowych oraz por�wnanie wydajno?ci ich przerobu na materia?y pod?ogowe.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 109, 2020: 92-102 DOI: 10.5604/01.3001.0014.3324

Muhammad Effsal Hadinata, Pawe? Kozakiewicz 2020: An investigation of selected properties of teak wood from 9-year-old plantation forest in Indonesia.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW No. 110, 2020:61-72. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3929

Pawe? Kozakiewicz, Agnieszka Jankowska, Mariusz Mami?ski, Katarzyna Marciszewska, Wojciech Ciurzycki, Mirela Tulik,2020: The wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) from Post-Agricultural Lands has Suitable Properties for the Timber Industry.Forests 2020,11, 1033: doi:10.3390/f11101033

Konofalska ElizaKozakiewicz Pawe?Buraczyk W?odzimierzLachowicz Hubert 2020: The Technical Quality of Wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) of Diverse Genetic Origin, w: Environmental Sciences Proceedings, 2020, ss. 1-6. ISSN , e-ISSN 2673-4931 The 1st International Electronic Conference on Forests � Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity, 15-11-2020 - 30-11-2020, Basel, Szwajcaria https://sciforum.net/conference/IECF2020

Kozakiewicz P., Laskowska A., Cio?ek S., 2020: Study of selected features of plantation paulownia variety Shan Tong and properties of its wood. DOI: Annals of WULS � SGGW Forestry and Wood Technology 2020; 111 : 116-123; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6904

Monder Marta Joanna, Kozakiewicz Pawe?, Jankowska Agnieszka 2019: Anatomical structure changes in stem cuttings of rambler roses induced with plant origin preparations. Scientia Horticulturae 255:242-254 � www.elsilver.com/locate/scihorti

Kozakiewicz Pawe?, Dro?d?ek Micha?, Laskowska Agnieszka, Grze?kiewicz Marek, Bytner Olga, Radomski Andrzej, Zawadzki Janusz 2019: Effects of Thermal Modification on the Selected Physical Properties of Sapwood and Heartwood of Black Poplar (Populus nigra L.) BioResources 14 (4), 8391-8404 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/issues/vol14-issue4/ DOI: 10.15376/biores.14.4.8391-8404

Krajewski Adam, Kozakiewicz Pawe?, Witomski Piotr, Oleksiewicz Anna 2019: Naturalna odporno?? drewna Erythrophleum fordii Oliver i Hopea pierrei Hance na niszczenie przez termity glebowe (The natural wood resistance  of Erythrophleum fordii Oliv.and Hopea pierrei Hance to destruction by subterranean termites). Sylwan 163 8): 685-693

Zato? P., B?dkowski M., Buraczyk W., Koczan G., Kozakiewicz P., 2019: Comparison of dendrometric features of Scots pine trees and wood density from one of genetic origin obtained from the provenance surface in Forest Research Institute in Rog�w. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 105, 2019: 4-11.

Zawadzka K., Kozakiewicz P., 2019: The radial variation of the selected physical and mechanical properties of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) wood from the provenance area in G?uch�w.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 105, 2019: 133-143.

Borysiuk Piotr, Burawska-Kupniewska Izabela, Auriga Rados?aw, Kowaluk Grzegorz, Kozakiewicz Pawe?, Zbie? Marcin 2019: Influence of layered structure of composite timber floor boards on their hardness.Drvna Industrija 70 (4) 399-406 DOI 10.5552 drvind.2019.1856

Kozakiewicz P., BrzozowskiR., Laskowska A., Zbie? M., 2019: Acoustic insulation of selected African wood species: padouk, bubinga, sapele. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 107, 2019: 4-12

Koryci?ski W., Krajewski K.J., Kozakiewicz P., 2019: Resistograph investigation of Scots pine wood communications poles in the State Museum at Majdanek.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 108, 2019: 58-67
Koryci?ski W., Brykowski R., Kozakiewicz P., 2018: Shop from Krasnystaw as an example of temporary frame structure in the interwar period. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 101, 2018: 112-116.

Koczan G. Kozakiewicz P., 2018: American sweet gum wood (Liquidambar styraciflua L.) in bending and compression in terms of annual rings direction.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 101, 2018: 117-125.

Jankowska A., Zbie? M., Kozakiewicz P., KoczanG., Ole?ska S., Beer P., 2018:The wettability and surface free energy of sawn, sliced and sanded european oak wood. Maderas. Ciencia y Tecnolog�a, [S.l.], v. 20, n. unassigned, mar. 2018. ISSN 0718-221X. Maderas - http://revistas.ubiobio.cl/index.php/MCT/article/view/3151

Koczan G., Kozakiewicz P., 2018: Unified anisotropic strength criterion rank two for fibrous materials like wood. Drewno 2018, Vol.61, No.201 DOI:10.12841/wood.1644-3985.259.11 - http://drewno-wood.pl/archiwum/nr-201-2018

Zawadzka K., Kozakiewicz P., 2018: Selected properties variability of wood on trunk height of Norway spruce (Picea abies (L.) H.Karst) of Istebna Bukowiec origin from the provenance surface in G?uch�w � pilot research. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 5-10.

Chmielowski J., Kozakiewicz P., Buraczyk W., 2018: Variability of annual rings and density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood of Bolewice origin from the provenance surface in Rog�w. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 11-15.

Chmielowski J., Zawadzka K., Kozakiewicz P., Majcherek T., 2018: Shrinkage and density of archeological pine wood from 17th century pavement. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 16-20.

Laskowska A., Kozakiewicz P., Zbie? M., 2018: Determination of the colour parameters of iroko wood subjected to artificial UV light irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 133-138.

Laskowska A., Kozakiewicz P., Zbie? M., Zato? P., Ole?ska S., Beer P., 2018: Surface characteristics of Pinus sylvestris L. veneers produced with a peeling process in industrial conditions. BioResources 13 (4): 8342-8357  DOI: 19.15376/biores.13.4.8342-8357 http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/index DOI: 10.15376/biores.13.4.8342-8357

Kozakiewicz P., Koczan G., R?bkowski B., Krzosek S., 2018: Influence of machining technologies and logs quality on material losses of typical supply of Scots pine wood (Pinus sylvestris L.) destined for layered floorboards. Folia Forestalia Polonica � series A: Forestry, Vol.60 (4), 241-247 � DOI:10.2478/ffp-2018-0025.

Koczan G. Kozakiewicz P., 2017: The role of shear stresses in the bending strength test of short and medium length specimens of wood. Drewno Vol. 60, nr 199, DOI: 10.12841/wood.1644-3985.102.xx - http://drewno-wood.pl/pobierz-274.

Monder M.J, Kozakiewicz P., Jankowska A., 2017: Effect of anatomical structure of shoots in different flowering phase on rhizogenesis of once-blooming roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45(2):408 � September 2017 DOI: 10.15835/nbha45210854

Trzci?ski G., Kozakiewiczk P., Selwakowski R., 2017: The technical aspects of using timber in the construction of forest roads. Journal of Water and Land Development, 2017 No. 34 (VII-IX): 241-247 PL ISSN 1429-7426.  DOI: 10.1515/wld-2017-0059

Dziki A., Kozakiewicz P., 2017: Selected physical and mechanical properties of osanga wood (Pteleopsis hylodendron Mildbr.)with straight and striped grain. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 99, 2017: 154-159.

Laskowska A., Kozakiewicz P., 2017: Surface adsorption of selected wood species represented different type of structure.Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 100, 2017: 72-76.

Koryci?ski W., Kozakiewicz P., 2017: Portable wooden buildings at the turn of the 20th century � a historical review of structural solutions. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 100, 2017: 176-183.

Laskowska A., Kozakiewicz P., 2017: Surface wettability of wood species from tropical and temperate zonesby polar and dispersive liquidsJournal Drvna Industrija 68 (4): 299-306 (2017) doi:10.5552/drind.2017.1704

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2016: Evaluation of wood resistance to artificial weathering factors using compressive properties. Journal Drvna Industrija 67 (1): 3-8 (2016)

Ma?kowski P., Kozakiewicz P., Dro?d?ek M., 2016: The selected properties of fossil oak wood from medieval burgh in P?o?sk. Wood Research 61(2) 2016: 287- 298.

Zaj?czkowska U., Kozakiewicz P., 2016: Interaction between secondary phloem and xylem in gravitropic reaction of lateral branches of Tilia cordata Mill. trees. Holzforschung  � ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 0018-3830, DOI: 10.1515/hf-2015-0230 - http://www.degruyter.com/view

Mami?ski M., Kozakiewicz P., Jask�?owski W., H�ng P.S., Chin K.L., Toczy?owska-Mami?ska R., 2016: Enhancement of technical value of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) waste trunk through modification with 1,3-dimethylol-4,5- dihydroxyethyleneurea (DMDHEU). European Journal of Wood and Wood Products - DOI 10.1007/s00107-016-1086-2.

Kozakiewicz P., Burda A., 2016: Physical and mechanical properties and anatomy of breaking buckthorn wood (Frangula alnus Mill).Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 64-69.

Kurowska A., Kozakiewicz P., 1016: Determination of the wettability of gaboon wood (Aucoumea klaineana Pierre). Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 89-93.

Kurowska A., Kozakiewicz P., 2016: Influence of ultraviolet light on colour of European ash sapwood and heartwood  (Fraxinus excelsior L.). Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 94-98.

Kurowska A., Kozakiewicz P., 2016: Determination of the wettability of European lime wood (Tilia cordata Mill.) as sculptures and painting supports material Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 99-104.

Polici?ska-Serwa A., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016: Compression strength parallel to grain of structural ekki wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 122-127.

Ma?kowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016:Compression strength parallel to grain of lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 105-109.

Krajewski A., Kozakiewicz P., Witomski P., 2016: Shear strength of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the historical buildings. Wood Research 61 (5): 845-850.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2016: Determination of fibre saturation point of selected tropical wood species using different methods. Drewno 2016, Vol 59, No 197: 89-97 � DOI: 10.12841/wood.1644-3985.C07.12.

Koczan G. Kozakiewicz P., 2016:  Comparative analysis of compression and buckling of European beach wood (Fagus sylvatica L.).Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 95, 2016: 81-90.

Kozakiewicz P. Monder S. 2016: Physical and mechanical properties and anatomy of metasequoia wood (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng).Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 95, 2016: 114�119.

Kozakiewicz P., ?yczkowski W, 2015: W?a?ciwo?ci fizyczne i mechaniczne oraz budowa anatomiczna drewna ja?owca pospolitego (Juniperus communis L.) Sylwan 159 (2): 151-159 -  http://sylwan.ibles.waw.pl/

Ma?kowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2015
: Retention of polymer in lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 92, 2015: 263-267
Ma?kowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2015: Retention of polymer in lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 92, 2015: 263-267.
Witomski P., Krajewski A., Kozakiwicz P., 2014: Selected mechanical properties of scots pine wood from antique churches of Central Poland. European Journal of Wood and Wood Products (2014) 72:293-296. DOI 10.1007/s00107-014-0783-y

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2014: Comparison of outdoor and artificial weathering using compressive properties. Wood Research 59 (2): 2014, p. 245-252 - http://www.centrumdp.sk/wr/02/03.pdf.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2014: Comparison of thermal properties of selected wood species intended to woodwork windows production. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 85, s. 101-105.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2014: Influence of thermal modification of Scots pine wood (Pinus sylvestris L.) on colour changes. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 88, s. 92-95.

Kozakiewicz P., Jankowska A., Cichy A., 2014: Influence of thermal modification on slected properties of Scott pine wood (Pinus sylvestris L.). Trieskov� a bezrieskov� obr�banie dreva. 9 (1): 241-246. Technick� Univerzita vo Zvolene, Zvolen.

Kurowska A., Kozakiewicz P., K?dzierski A., 2014: Influence of pine wood (Pinus sylvestris L.) thermal modification on the withdrawal force of screws. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 88, s. 130-135.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: Comparison of thermal properties of selected wood species from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, s. 335-338

Krajewski A., Kozakiewicz P., 2013: Cardylomera spinicornis in kosipo - wood imported in Poland from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s. 103-107.

Ma?kowski P., Kozakiewicz P., Zielenkiewicz T., 2013: Investigations of iron content in fossil oak from a medieval settlement in P?o?sk. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s.201-205.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: The identification of charcoal from the archaeological finds in Risan (Montenegro).Drewno 2013, vol. 56, nr 190DOI: 10.12841/wood.1644-3985.031.06.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: Analiza dendrologiczna pr�bek drewna pochodz?cych z antycznych stanowisk w Szkodrze (Albania) oraz Risan (Czarnog�ra). Novensia 24, str 91 � 100. Wydanie I. Druk: Hussar Books Warszawa. O?rodek Bada? nad Antykiem Europy Po?udniowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski
Matejak M., Kozakiewicz P., 2012: Aus dem Noth- und H�lfsb�chlein von ... �ber gewisse kleine  Grabh�user aus Brettern. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 79, s. 19-22.

Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2012: Die S�gegatter in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jh. Exner 1840- 1931. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 77, s. 171-178.

Kozakiewicz P., Dobrowolska E., 2012: Die S�gegatter in der deutschsprachigen Literatur des ersten H�lfte des 19. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 78, s. 167-174