Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaDydaktyka


Zajęcia dydaktyczne

Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku TECHNOLOGIA DREWNA na studiach I, II i III stopnia, między innymi z takich przedmiotów jak: Struktura drewna, Fizyka drewna, Mechanika drewna, Nauka o drewnie egzotycznym, Mikroklimat dla drewna zabytkowego. Prowadzę również wykłady na kierunku MEBLARSTWO np., Fizyka naturalnych materiałów włóknistych i Wytrzymałość materiałów.

Opracowania i pomoce dydaktyczne (pliki do pobrania) z prowadzonych przez mnie przedmiotów znajdują się w zakładce "Materiały". Instrukcje ćwiczeniowe do przedmiotów Fizyka drewna, Mechanika drewna oraz Fizyka naturalnych materiałów włóknistych dostępne są na stronie Dra inż. Piotra Mańkowskiego - http://piotr_mankowski.users.sggw.pl

Zachęcam wszystkich Studentów do wyrażenia opinii  na temat zajęć dydaktycznych i prowadzących te zajęcia  - wystarczy wypełnić ankiety w systemie eHMS, by mieć realny wpływ na jakość kształcenia (więcej informacji na stronie
https://www.facebook.com/  i http://ehms.sggw.waw.pl/).
Więcej informacji dotyczących spraw studenckich znajduje się na stronie http://samorzad.sggw.pl/ .
 

Prace dyplomowe

Pod moją opieką powstają prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Dotąd zostało wykonanych i pomyślnie obronionych ponad 100 prac, a  kilka z nich uzyskało wyróżnienie.

Opracowania te mają głównie charakter badawczy (rzadziej opisowy lub projektowy - patrz "Wymogi i zasady pisania prac dyplomowych" w zakładce "Materiały") i dotyczą przede wszystkim analizy struktury oraz właściwości fizycznych i mechanicznych drewna. Oprócz proponowanych przez mnie standardowych tematów prac dyplomowych (patrz "P8.Seminarium" w zakładce "Materiały"), można ustalić temat i zakres pracy na podstawie propozycji i indywidualnych zainteresowań Studenta. Takie ustalenia są wręcz konieczne przy chęci realizacji prac doktorskich.

Tematy prac doktorskich wykonanych pod moją opieką:

 • Wpływ sztucznego starzenia na wybrane właściwości drewna egzotycznego (2012) - Agnieszka Jankowska
 • Wpływ parkietaży na odkształcenia podobrazi drewnianych i stan zachowania warstw malarskich (2015) - Aleksandra Trochimowicz
 • Stabilizacja wymiarowa podłóg drewnianych na podkładzie mineralnym z ogrzewaniem (2019) - Valerjan Romanovski
  Porozmawiajmy o podłogach
 • Badanie nieliniowych modeli wytrzymałościowych dla zginania drewna (2021) - Grzegorz Koczan
Prace doktorskie w trakcie realizacji:
 • Wpływ pochodzenia genetycznego na wybrane właściwości drewna świerkowego z powierzchni doświadczalnej w Głuchowie - Patrycja Zatoń
 • Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i czynników mikroklimatycznych na stan zachowania drewnianej zabudowy poobozowej Państwowego Muzeum na Majdanku - Wojciech Koryciński

Więcej informacji dotyczących aspektów formalnych znajduje się na stronie http://wtd.sggw.pl/Content/absolutorium-pliki-do-pobrania

Koło Fotografików Technologii Drewna przy Wydziale Technologii Drewna

Studenckie Koło Fotografików Technologii Drewna przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie powstało 3 czerwca 2011 roku (wcześniej była to sekcja przy Kole Naukowym Technologów Drewna).

Studenci w ramach Koła Fotografików Technologii Drewna pogłbiają swoje zainteresowania przede wszystkim z zakresu fotografii cyfrowej studyjnej w tym fotografii makroskopowej i mikroskopowej (np. zdjęcia struktury drewna i tworzyw drzewnych, efekty uszlachetniania powierzchni tych materiałów, wpływ oświetlenia na efekty wizualne, aranżacja wnętrz), a także technik analizy i przetwarzania obrazu (np. praktyczne zastosowanie programów komputerowych do "czyszczenia" starych zdjęć i dokumentów). W ramach popularyzacji dorobku naukowego Koła organizowane są konkursy i wystawy, a także prezentowane postery i referaty na corocznych przeglądach Kół Naukowych. Przykłady takich prac znajdują się ponizej.

Postery z serii "Kultura drewna wczoraj i dziś":
1. Kościół cmentarny z XVIII w. w Buku,
2. Kościół Pokoju z XVIII w. w Jaworze,
3. Świeckie budownictwo o konstrukcji ryglowej w gminie Jawor.

Pomoce dydaktyczne:
Poster o typach struktury drewna "Mikrokosmos Technologa Drewna"

Modele zabytkowych obiektów drewnianych:
Chyża łemkowska z Bartnego z początku XX w. stanowi dziedzictwo kultury regionalnej i jest wpisana do rejestru zabytków. Jej model został wykonany w skali 1:25 przez Marcina Nowackiego, Annę Michalską i Tomasza Pepłowskiego pod opieką dr inż. Piotra Mańkowskiego. Praca ta została nagrodzona na XL Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW w Warszawie (zaprezentowana w sekcji inżynierskiej 13 grudnia 2013 roku).

Praca ta była również prezentowana na konferencji popularnonaukowej, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie w dniu 10 kwietnia 2014 - http://www.goko-lelis.eu/page/aktualnosci.html.
Marcin Nowacki, Anna Michalska i Tomasz Pepłowski
zdobyli I miejsce w panelu architektoniczno-konstrukcyjnym na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie w dniu 14.05.2014 r. za prezentację "DREWNIANE BUDOWNICTWO ŁEMKOWSZCZYZNY"  wykonaną pod opieką dr inż. Piotra Mańkowskiego.

Chata kurpiowska w skali 1:25 została wykonana przez Mariolę Ogniewską i Sebastiana Sibilskiego pod opieką dr inż. Piotra Mańkowskiego. Praca ta została nagrodzona na XLI Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW w Warszawie (zaprezentowana w sekcji "Człowiek i otoczenie" 12 grudnia 2014 roku).

W dniu 15.01.2016 roku odbył się XLII Przegl?d Dorobku Kół Naukowych SGGW w Warszawie zorganizowany przez Koła Naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna. Przegląd ten zakończył się sukcesem równiez dla Koła Fotografików Technologii Drewna.
Aleksandra Adamiec
została nagrodzona za referat "Konserwacja sań z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu" (opiekun: dr inż. Piotr Mańkowski) wygłoszony w sekcji "Inżynieria", a Patrycja Zatoń uzyskała wyróżnienie za referat "Budowa anatomiczna zdrewniałych łodyg bambusa Guadua (Guadua angustifolia Kurth)" (opiekun: Paweł Kozakiewicz) wygłoszony w sekcji "Świat roślin i leśnictwo". GRATULACJE !!!

Opiekunem koła od czerwca 2011 do czerwca 2016 był: Dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Obecny opiekun koła (od lipca 2016): dr inż Piotr Mańkowski

Miłośnikom fotografowania i użytkownikom sprzętu fotograficznego polecam stronę:
http://www.optyczne.pl/

Koło SITLiD nr 13 przy Wydziale Technologii Drewna


Jednym z pierwszych kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, powołanego do życia w 1951 roku, było nasze Koło nr 13 przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje si? na stronie: http://www.sitlid.pl/

Do działań Koła należy między innymi propagowanie nowoczesnej myśli technicznej oraz wiedzy z szeroko rozumianego drzewnictwa, a także podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej. Zadaniem Koła jest również ponadpokoleniowa integracja środowiska drzewnego - współtworzą go nauczyciele akademiccy i studenci. Współorganizujemy i uczestniczymy w seminariach, konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu technologii drewna i dziedzin pokrewnych. Współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi oraz zakładami przemysłu drzewnego. Prowadzimy doradztwo oraz rzeczoznawstwo (ekspertyzy opinie i orzeczenia) z zakresu drzewnictwa, wsparte doświadczeniem i potwierdzonymi uprawnieniami. Młodsi członkowie koła zdobywają doświadczenie pod okiem starszych ekspertów i z czasem uzyskują uprawnienia rzeczoznawców.

Nasze publikacje ukazują się, między innymi w czasopiśmie "Przemysł Drzewny" (właścicielem tytułu jest SITLiD) - ukazującym się od 1950 roku.

Przez wiele lat "Przemysł Drzewny" wydawany był w formie miesięcznika przez Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, następnie przez Wydawnictwo "Świat" a ostatnio w formie kwartalnika  "Przemysł Drzewny - Research & Development" i od 2015 roku "Frestor. Przemysł Drzewny" przez wydawnictwo Forestor Communication - http://forestor.przemysldrzewny.eu/

Obecnie w ramach Oddziału SITLiD w Warszawie ralizowane są projekty międzynarodowe:


Kontakt:
Przewodniczący Koła - Paweł Kozakiewicz

Sekretarz Koła - Agnieszka Jankowska
tel.: +48 22 5938634

Ksyloteka - wywiad dla Akademickiego Radia Kampus, 2011

Ksyloteki nazywane w XVIII wieku gabinetami drzewnymi to szczególne zbiory, składające się z odpowiednio przeciętych kawałków drewna często o wymiarach zbliżonych do książek. Oprócz samych próbek zbiory ksyloteczne zwykle zawierają preparaty mikroskopowe oraz szczegółowe opisy dotyczące pochodzenia i budowy anatomicznej poszczególnych gatunków drewna, a także jego właściwości fizycznych, mechanicznych, technologicznych oraz zastosowań. Taki charakter ma ksyloteka im. Prof. dr hab. inż. Witolda Dzbeńskiego przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, która powstała w 1962 roku. Zgromadzone w niej informacje są wykorzystwane między innymi przy wykonywaniu prac dyplomowych, ekspertyz i przy prowadzeniu szkoleń.

W ksylotece zgromadzone są kolekcje drewna z różnych rejonów Świata.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wtd.sggw.pl/Content/ksyloteka-imienia-profl.-witolda-dzbenskiego.html


.

Adresy wybranych stron internetowych zawierających informacje o drewnie, drzewnictwie i tematach pokrewnych:

 1. Opisy drewna i drzew:
  http://www.woodanatomy.ch/ - obrazy mikroskopowe drewna europejskiego wraz z kluczem do identyfikacji
  http://www.delta-intkey.com/wood/ - obrazy i dokładny opis budowy mikroskopowej drewna głównie tropikalnego
  http://tropix.cirad.fr/ - nazwy, właściwości, obróka i zastosowanie drewna
  http://www.itd.poznan.pl/ - "Vademecum - użytkowe gatunki drewna"
  http://insidewood.lib.ncsu.edu/welcome - baza pomocna przy identyfikacji drewna
  http://www.wood-database.com/  - nazwy, właściwości i zastosowanie drewna
  https://www.itto.int/files/itto_project - atlas drewna tropikalnego
  https://www.atibt.org/en/news/746/eco-certified-african-timber - atlas drewna z Afryki
  http://www.holzanatomie.at/ - anatomia drewna z Europy i Ameryki Północnej
  https://sketchfab.com/maksm/collections/3d-virtual-wood-collection - obrazy makroskopowe drewna 3D
  http://www.ogrod.uw.edu.pl/cites/drzewa/cechy.htm - identyfikacja drewna w handlu międzynarodowym
  http://f030091.ffpri.affrc.go.jp/index-E.html  - baza drewna z Japonii
  http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/ - obrazy mikroskopowe drewna
  http://www.ogrod.uw.edu.pl/floratheca - rośliny tropikalne
  http://www.theplantlist.org/  - lista roślin z opisami
  http://www.puuproffa.fi/PuuProffa_2012/en/etusivu/welcome - o drewnie
  http://www.holzwurm-page.de/holzarten/holzart/ - informacje o drewnie
  https://drzewa.nk4.netmark.pl/ - o drzewach
  https://www.rpdp.hostingasp.pl/Default.aspx - rejestr pomnikowych drzew Polski
  http://www.drzewa.puszcza-bialowieska.eu/ - drzewa Puszczy Białowieskiej
  https://www.monumentaltrees.com/en/ - monumentalne drzewa
  https://uses.plantnet-project.org/en/ - o wykorzystaniu roślin naszej planety
  http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php - encyklopedia leśna
 2. Czasopisma:
  http://przemysldrzewny.eu/ - "Przemysł Drzewny Research & Development"
  http://gpd24.pl/ - "Gazeta Przemysłu Drzewnego"
  http://www.podloga.com/ - "Podłoga - Magazyn Specjalistów"
  http://ladnydom.pl/ - "Ładny Dom - Budowa i Remont"
  http://www.parkieciarz.eu/  - "Parkieciarz.eu - Czasopismo dla Parkieciarzy, Projektantów i Inwestorów"
  http://www.pparkiet.pl/ - "Profesjonalny Parkiet - Fachowe Pismo dla Bran?y Parkieciarskiej"
  http://www.holzzentralblatt.pl/ - Holz-Zentralblatt Polska
  http://www.kurierdrzewny.pl/ - "Kurier Drzewny"
  http://www.przemysldrzewny.pl/rynek_drzewny.html - "Rynek Drzewny"
  http://agro.icm.edu.pl/agro/  - "Biuletyn Informacyjny" Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
  http://www.lakiernictwo.net/ - "Lakiernictwo Przemysłowe"
  http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne/ - "Echa Leśne"
  http://www.laspolski.pl/ - "Las Polski"
  http://terazmedia.nazwa.pl/pparkiet/ - "Profesjonalny Parkieciarz"
  http://fachowydekarz.pl/ - "Dekarz & Cieśla"
  http://www.academia.pan.pl/ - "Academia" Magazyn Polskiej Akademii Nauk
 3. Periodyki naukowe:
  http://annals-wuls.sggw.pl/ , http://wtd.sggw.pl/Content/annals-wuls.html
  - Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW, Forest and Wood Technology
  http://www.itd.poznan.pl/ - Drewno
  http://www.novae.uw.edu.pl/polskie/publikacje.htm - Novensia
  http://www.ffp.au.poznan.pl/index.en.html - Folia Forestalia Polonica, Series B - Wood Science
  http://ffp.ibles.pl/
  - Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry
  http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/ - Sylwan
  http://www.springer.com/forestry/ - European Journal of Wood and Wood Products
  http://www.woodresearch.sk/intro.php - Wood Research
  http://www.degruyter.com/view/j/hfsg - Holzforshung
  http://www.npt.up-poznan.net/en/editors/
  - Science Nature Technologies
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/ - Drvna Industrija
  http://www.naukaonline.pl/news - Academia
  http://www.portalwiedzy.pan.pl/ - Nauka
  https://punktacjaczasopism.pl/rez.php - punktacja czasopism
 4. Portale drzewne:
  http://www.drewno.pl/  - Drewno.pl Sp.z o.o.
  http://www.drewno.net/  - Woodmedia Sp. z o.o.
  http://www.drzewnictwo.pl/ - Wydawnictwo Świat Sp. z o.o.
  http://www.przemysldrzewny.pl/ - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
  http://www.oigpm.org.pl/ - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
  http://www.meble.pl/ - meble, wnętrza, akcesoria
  http://www.woodweb.com/ - Woodworking Industry Information
  http://www.woodworkerssource.com/ - Woodworkers Source
  https://www.woodmagazine.com/wood-supplies/wood-species - Wood Magazine
  http://www.cabi.org/infotree/forest-products/ - forest, trees, wood
  http://www.woodwisdom.net/ - miedzynarodowe konsorcjum
  https://www.facebook.com/ - WTD na Facebook-u
  http://www.photo365.co/u/wtdsggw - Drewniaki
  http://forum-holzbau.pl/ - Forum Holzbau Polska
  http://blogs.napier.ac.uk/cwst/ - Centre for Wood Science and Technology
  https://www.swedishwood.com/  - Szwedzki portal o drewnie
  https://www.woodsolutions.com.au/ - drewno w budownictwie

Podmioty naukowe i gospodarcze oraz stowarzyszenia związane z drzewnictwem:

 1. Jednostki naukowe:
  http://wtd.up.poznan.pl/ - Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  http://www.itd.poznan.pl/ - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
  http://www.obrppd.com.pl/ - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
  http://www.ukw.edu.pl/jednostka/ - Katedra Konstrukcji Drewnianych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  http://www.itb.pl/zaklady/zaklad-konstrukcji-i-elementow-budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych
  https://www.sgsp.edu.pl/wibp/kprigp/zsitp - Zakład Spalania i Teorii Pożarów, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  http://www.fpl.fs.fed.us/ - Forest Products Laboratory, U.S. Department of Agriculture
  http://ciitt.sggw.pl/ - Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW
  http://www.iwnirz.pl/ - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-ii - Polska Akademia Nauk Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
 2. Stowarzyszenia:
  http://www.iawa-website.org/
  - International Association of Wood Anatomists (IAWA)
  http://www.iufro.org/iufro/ - IUFRO (International Union of Forest Research Organizations)
  http://www.european-foresters.org/ - UEF (Union of European Foresters)
  http://www.icom-cc.org/ - International Council of Museums
  http://www.sitlid.pl/ - Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
  https://www.facebook.com/StowarzyszenieTechnologowDrewna/ - Stowarzyszenie Technologów Drewna
  https://www.apawood.org/ - The Engineered Wood Association (APA)
  http://www.cei-bois.org/ - Europejska Konfederacja Przemysłu Drzewnego (CEI-Bois)
  http://www.parquet.net/ - Europejska Federacja Przemysłu Parkietowego (FEP)
  http://www.parkieciarzepolscy.com.pl/ - Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
  http://www.parkieciarzeosp.com.pl/ - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
  http://www.psmb.wroclaw.pl/ - Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
  http://www.sppd.pl/ - Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
  http://www.european-foresters.org/ - The Union of European Foresters
  http://epal.org.pl/ - Ogólnopolski Związek Pracodawców Producentów Europalet - Polski Komitet Narodowy EPAL
  http://www.domydrewniane.org/ - Stowarzyszenie Dom Drewniany
  http://wychowankowiesggw.pl/ - Stowarzyszenie Wychowanków SGGW
  https://poid.eu/pl - Zwązek Polskie Okna i Drzwi
  http://www.muzeaskansenowskie.eu/ - Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu
 3. Firmy:
  http://www.barlinek.com.pl/
  - "Barlinek S.A."
  http://www.biuro-styl.pl/pl/
  - "Biuro Styl Sp. z o.o."
  http://www.dlh-poland.com/  - "DLH - Poland Sp. z o.o."
  http://dovista.pl/ - Dovista Polska
  http://www.forte.com.pl/ - "Fabryki Mebli Forte S.A."
  http://www.romanowscy.com/ - Firma Stolarstwo Bracia Romanowscy
  http://www.kppd.pl/ - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego - Szczecinek S.A."
  http://www.label.pl/ - "LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J."
  http://www.nowystyl.pl/  - "Nowy Styl Sp. z o.o."
  http://www.pfleiderer.pl/
    - "Pfleiderer Grajewo S.A."
  http://www.maxbud.com.pl/ - "P.H.U.P. MAXBUD Sp. z o.o."
  http://www.poltarex.pl/ - "Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o."
  http://www.schody-chudzinski.com/  - Schody Chudziński
  http://www.serwisdrzewny.pl/ - Serwis Drzewny
  http://www.stelmet.com/ - "Stelmet Sp. z o.o S.K.A"
  http://www.woodclub.pl/  - "Szkarłat"
  http://www.tartakjww.pl/
    - "Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Sp.J"
  http://www.tyble.pl/ - "Tartak Tyble Sp. z o.o"
  http://woodyou.pl/  - WOODYOU Sebastian Grabarczyk

Inne przydatne strony internetowe:

 1. Klimat, pogoda i dane meteo:
  https://climate.nasa.gov/ - zmiany klimatyczne
  http://www.meteo.pl/
  - aktualna prognoza pogody
  http://www.meteo.waw.pl/ - demonstracyjna stacja meteorologiczna - południowa Warszawa; dane od 2000 roku
  http://www.meteo.org.pl/ - prognoza pogody
 2. Gospodarka leśna i ochrona przyrody:
  http://www.lasy.gov.pl/ - Lasy Państwowe
  http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ - Bank danych o lasach (mapy)
  http://www.nauka.tpn.pl/ - Tatrzan?ski Park Narodowy
  http://kampinoski-pn.gov.pl/ - Kampinoski Park Narodowy
  http://www.fsc.pl - FSC (Forest Sterwardship Council) Polska
  http://info.fsc.org/ - FSC International Center
  http://www.wwf.pl/ - WWF (World Wide Fund For Nature) Polska
  http://www.iucn.org/ - IUCN (The World Conservation Union)
  http://www.cites.org/ - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
  http://www.itto.int/ - ITTO (International Tropical Timber Organization)
  http://www.forestsforever.org.uk/ - Forests Forever
  https://www.pefc.pl/ - PEFC Polska (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
  https://www.waldwissen.net/ - o lesie i drewnie
 3. Skanseny i muzea:
  http://mwmskansen.pl/ - Muzuem Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  http://www.sucha.podlasie.pl/ - Muzueum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego
  http://www.muzeumrolnictwa.pl/ - Muzueum Rolnictwa w Ciechanowcu
  http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/ - Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
  http://www.wilanow-palac.pl/ - Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
  http://www.zamek-krolewski.pl/ - Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
  https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris - Musee d'Orsay, Paris
  https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne - Louvre
  https://artsandculture.google.com/streetview/palace-of-versailles - Palace of Versailles
  https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum?hl=en - Rijksmuseum
  https://www.nasa.gov/glennvirtualtours - Glenn Research Center
  https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/ - National Museum of Natural History
  https://nimoz.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/o-wydawnictwach - problematyka muzealna
 4. Wyczarowane z drewna:
  http://galileusz.net/ - zegary drewniane
  http://www.mardula.com.pl/ - pracownia lutnicza
  https://pl.pinterest.com/explore/natural-wood-furniture/ - meble naturalistyczne
  http://www.treesculpting.co.uk/gallery.html
  - drzewne rzeźby
  http://fullgrown.co.uk/ - kształtowanie drzew
 5. Kompendium wiedzy:
  http://www.im-future.eu/ - edukacja: meblarstwo
  http://www.wolframalpha.com/ - wiedza inżynierska
  http://www.falstad.com/mathphysics.html - aplety edukacyjne
  https://www.edukator.pl/ - materiały dydaktyczne
  http://www.pkm.edu.pl/ - podstawy konstrukcji maszyn
  https://www.youtube.com/channel/ - CGP Gray
  https://www.youtube.com/user/crashcourse - Crash Course
  https://www.youtube.com/channel/ - Polimaty
  https://www.youtube.com/channel/
  - Smarter Every Day
  https://www.youtube.com/channel/ - Vsauce
  https://issuu.com/search?q=wood - ksiąki o drewnie
  https://www.mycobank.org/ - baza nazw grzybów
  http://www.indexfungorum.org/names/names.asp - baza nazw grzybów
  https://youtube.com/c/inanutshell - w skrócie i na temat
  https://www.ted.com/ - TED
 6. Pracownicy naukowi Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa:
  http://justyna.biernacka.users.sggw.pl - Justyna Biernacka
  http://mariusz_cyrankowski.users.sggw.pl - Mariusz Cyrankowski
  http://www.emiliagrzegorzewska.pl - Emilia Grzegorzewska
  http://agnieszka_jankowska.users.sggw.pl - Agnieszka Jankowska
  http://grzegorz_kowaluk.users.sggw.pl - Grzegorz Kowaluk
  http://krzysztof_krajewski.users.sggw.pl - Krzysztof Krajewski
  http://piotr_mankowski.users.sggw.pl - Piotr Mańkowski
  http://mariusz_maminski.users.sggw.pl - Mariusz Mamiński
  http://andrzej_radomski.users.sggw.pl - Andrzej Radomski
 7. Różne
  http://www.cig.poznan.pl/index.php/opis-brakarz - program brakarz
  http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2014/10/esg-draft-endorsed-by-bfug.pdf - European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - ESG
  http://wokinfo.com/poland/ - Web of Science
  http://dnfi.org/  - Discover Natural Fibres Initiative
  https://www.ted.com/ - Technology, Entertainment, Design
  https://www.youtube.com/channel/ - Porozmawiajmy o podłogach
  https://www.americanhardwood.org/en/library/podcasts - o lasach i drewnie


2011

Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie - marzec 2011

W ramach promocji Wydziału Technologii Drewna odbyło się spotkanie z młodzieżą z klas Technikum Budowlanego w Wieruszowie, połczone z wykładem o zastosowaniu drewna egzotycznego w budownictwie.

http://www.zsp.wieruszow.pl/20102011/drewno.html


Wielka Majówka SGGW - wywiad dla Radia dla Ciebie - maj 2011
Co rocznie w maju odbywają się Dni Otwarte SGGW podczas których wszystkie wydziały prezentują swoją ofertę edukacyjną, a przyszli studenci mogą szczegółowo zapoznać się z zasadami rekrutacji na studia. Dniom tym towarzyszy szereg atrakcji: pokazy, wystawy, występy, koncerty, wykłady, konkursy, ciekawostki.
Naprawa instrumentarska i badania akustyczne drewnianej płyty rezonansowej zabytkowego pianina Ed. Seiler (o którym mowa w wywiadzie)  tj. jego kompleksowa konserwacja i odzyskanie pełnych funkcji użytkowych wykonane zostały w ramach pracy magisterskiej przez Filipa Pytkowskiego. Efekt przedstawiono poniżej (fotografia zestawiająca połówki pianina przed i po naprawie). Uzupełniajaco zamieszczona jest także wizualizacja 3D pianina Ed. Seiler, równie? wykonana przez mgr inż. Filipa Pytkowskiego.


2010

Seminarium rzeczoznawców parkieciarstwa - październik 2010

W dniach 8-9 października 2010 r. w ramach spotkania szkoleniowego gościliśmy na naszym Wydziale specjalistów zrzeszonych w Związku Rzeczoznawców z Zakresu Parkieciarstwa i Posadzek Drewnianych. Tematem wiodącym był wpływ mikroklimatu pomieszczeń na zachowanie się drzewnych materiałów podłogowych (dynamika i zakres zmian wilgotności i wymiarów).  

http://www.parkietekspert.pl/