Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaNauka

Stopnie naukowe:

Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, tytuł pracy: "Wpływ temperatury i wilgotności na wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wybranych rodzajów drewna o zróżnicowanej gęstości i budowie anatomicznej", obronionej na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wyróżnieniem, 2011.

Paweł Kozakiewicz 

Wpływ temperatury i wilgotności na wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wybranych rodzajów drewna o zróżnicowanej gęstości i budowie anatomicznej

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Matejak - WTD, SGGW w Warszawie,
Dr hab. inż. Andrzej Krauss - WTD, UP Poznań

Trzysta siedemdziesiąta pozycja serii - Rozprawy Naukowe i Monografie Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2010
Doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, tytuł pracy: "Badanie właściwości mechanicznych tarcicy konstrukcyjnej charakteryzujących kohezję poprzeczną drewna sękatego", obronionej na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wyróżnieniem, promotor: prof. W. Dzbeński, 2002;

Więcej informacji: nauka polska (identyfikator 109354)
ORCID: 0000-0002-2285-2912

Pozostałe strony internetowe:
http://www.researchgate.net/profile/Pawel_Kozakiewicz/
http://scholar.google.com/citations
http://independent.academia.edu/
https://www.webofscience.com/
https://bw.sggw.pl/  

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, 1998;

Tytuły zawodowe:

Magister inżynier, tytuł pracy: "Badanie struktury węggli drzewnych z płytko położonej warstwy kulturowej na stanowisku archeologicznym", obronionej na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wyróżnieniem, promotor: prof. W. Dzbeński, 1997;

Technik elektryk specjalność elektroenergetyka, tytuł pracy dyplomowej: "Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej silników prądu stałego" obronionej w Technikum Nukleonicznym im Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, a wykonanej pod kierunkiem mgr inż. Józefa Kuczyńskiego, 1989;

Obecnie pełnione funkcje

w SGGW:
 • dyrektor Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa (od 1 października 2019)
 • członek Senatu SGGW w Warszawie (w kadencji 2020-2024)
 • przewodniczący Senackiej Komisji ds Dydaktyki i Wychowania (2020-2024)
 • członek Senackiej Komisji ds Statutu i Struktury (2020-2024)
 • członek Senackiej Komisji ds Finansów (2020-2024)
 • członek Rektorskiej Komisji ds Rozwoju SGGW (2021-2024)
 • członek Rady Dyscypliny Nauki Leśne (2021-2024)
 • członek Rady Programowej Wydziału Technologii Drewna (2021-2024)
 • opiekun Ksyloteki przy Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa (od 2010) - http://wtd.sggw.pl/

poza SGGW:

Wybrane, wcześniej pełnione funkcje
w SGGW:
 • prodziekan ds nauki i rozwoju Wydziału Technologii Drewna (2016-2019)
 • kierownik Zakładu Nauki o Drewnie (2013-2016)
 • wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia (2013-2016) Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
 • przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Drewnie (2014/15, 2015/16) - https://www.youtube.com/watch?v=9WwhpkKIJWo
 • prodziekan ds dydaktyki na studiach stacjonarnych WTD, SGGW w Warszawie, (2005-2008 oraz 2008-2012)
 • członek Rady Wydziału Technologii Drewna (od 2005 do września 2019)
 • członek Rady Naukowej Konserwacji Drewna Zabytkowego (2005-2012)

poza SGGW:

 • członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (od 08.2017 do 09.2019) - http://www.itd.poznan.pl/
 • członek International Association of Wood Anatomists (od 2014 do 2018) - http://www.iawa-website.org/
 • ekspert do oceny czasopism naukowych w ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015)
 • sekretarz Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (2011-2015) - http://www.ktd.pan.pl/
 • członek Kolegium redakcyjnego kwartalnika Przemysł Drzewny Research&Development (2013 i 2014) - http://przemysldrzewny.eu/
 • członek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów przy Urzędzie Dozoru Technicznego (2010-2014) - http://www.udt.gov.pl/

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia:

 • Wydziałowy Mistrz Edukacji 2018 w konkursie Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW (2018),
 • odznaczony Złotą Odznaką Honorową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (2017),
 • Wyróżnienie dla Dydaktyka Wydziału Technologii Drewna 2017 w konkursie Mistrzowie Edukacji SGGW Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW w Warszawie (2017),
 • Mistrz Nauczania SGGW 2016 w plebiscycie Studentów SGGW w Warszawie na najlepszych nauczycieli akademickich,
 • Wydziałowy Mistrz Edukacji 2015 - wyróżnienie w plebiscycie Studentów SGGW w Warszawie na najlepszych nauczycieli akademickich,
 • nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla SGGW (2015),
 • odznaczony Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (2014),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej (2013),
 • odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi na wniosek Ministra Edukacji i Nauki (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 9 maja 2006),
 • nagradzany i wyróżniany przez JM Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia naukowe (2005, 2006, 2009, 2012, 2017, 2018, 2022) dydaktyczne (2001, 2006, 2007, 2014, 2019) i organizacyjne (2013, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022).

  .

  .

  .

Główne zainteresowania

 • Wpływ siedliska i pochodzenia genetycznego drzew na właściwości drewna;
 • Właściwości i zastosowanie drewna egzotycznego;
 • Drewno jako materiał inżynierski - nowoczesne metody badania drewna, w tym defektoskopia ultradźwiękowa, rentgenowska tomografia komputerowa i akustyka;
 • Identyfikacja drewna współczesnego, zabytkowego i archeologicznego;
 • Analiza rozwoju drzewnictwa w ujęciu historycznym.

Projekty badawcze i edukacyjne

 • Kierownik projektu "Dendro-Spec" OPUS 22 - LAP/WEAVE, Spectroscopic Methods for Rapid Phenotyping of Trees Reflecting their Ecological Resilience finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2023-2025).Dendro-Spec

 • “ALLVIEW” Erasmus+, Alliance of Centers of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector; 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE (2020-2023) as part of cooperation with the 22 partners of Europe – Association of Foresters and Wood Technologists, Warsaw Division (Oddział Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa – SITLID).
 • "ENCOURAGING SUNRISE” - ENCOURAGING training Skills in the fURniture and woodworking Industries through an innovative Simulation-basEd approach" No 2019-1-PL01-KA202-065631 12/2019-05/2022 (2019-2022) – Association of Foresters and Wood Technologists, Warsaw Division (Oddział Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa – SITLID).
 • CROPTECH "Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" - projekt badawczy w programie Biostrateg NCBiR (2016-2019).
 • EFFRaWood "Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle" - projekt badawczy w programie Biostrateg NCBiR (2016-2018). 
 • POWER "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych" - realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 - 2017).
 • Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku - projekt badawczy w grupie Sonata 5/HS3 (2014-2017).
 • Zmiany w strukturze i właściwościach sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych jako reakcje na stres siedliskowy - projekt badawczy nr N N309 108640 (2011-2015).
 • Badanie wytrzymałości krajowej, sosnowej tarcicy konstrukcyjnej zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - projekt badawczy nr N309 003 31/0635 finansowany przez KBN 2008.
 • Badania wybranych właściwości akustycznych drewna i tworzyw drzewnych - projekt badawczy nr 50406260018 dofinansowany z puli Rektora na badania własne w roku 2007 (kierownik).
 • Badania właściwości wybranych rodzajów drewna egzotycznego i ocena możliwości ich zastosowań w Polsce (2006-2008) - projekt badawczy nr 504-06260015 finansowany w ramach wyróżnienia adiunktów za działalność naukową (kierownik).
 • Badania nad przydatności wybranych rodzajów drewna egzotycznego i krajowego do wyrobu materiałów podłogowych - projekt badawczy nr 50406260011 dofinansowany z puli Rektora na badania własne  w roku 2004 (kierownik).
 • Ekologiczne kleje topliwe dla przemysłu meblarskiego - projekt badawczy nr 7 TO8E 03511 finansowany przez KBN 1999.

Współpraca

 • COST Action FP 1302 Wood Music (2014 - 2017) - http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1302 ;
 • COST Action E53 Quality control for wood and wood products (2007);
 • Ośrodki naukowe (np. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Technische Hochschule w Szwajcarii, Ukraiński Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii Drewna);
 • Ośrodki muzealne (np. Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku).

Kierownik projektu wdrożeniowego (2016) dotyczącego procesu klejenia drewna dębowego modyfikowanego amoniakiem.

Kierownik projektu wdrożeniowego (2016) dotyczącego optymalizacji materiałowo-konstrukcyjnej umywalek drewnianych do seryjnej produkcji.

Kierownik projektu wdrożeniowego (2013) dotyczącego modyfikacji procesu wytwarzania drewnianej stolarki otworowej polegającej na zastosowaniu drewna modyfikowanego termicznie (termodrewna).

Wdrożenie nowego produktu w postaci deski tarasowej z modrzewia dahurskiego (2011) - opracowanie dotyczące charakterystyki drewna (właściwości fizycznych i mechanicznych istonych przy użytkowaniu w warunkach zewnętrznych).

Klej topliwy do łączenia materiałów, a zwłaszcza drewna i materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych

B. Gos
M. Fichtel
P. Kozakiewicz
T. Rajkiewicz
A. Michalski

PATENT NR 189801

(PL 189801 B1)
Ogłoszony: 30.09.2005 WUP 09/05

Kierownik projektu wdrożeniowego (2000) dotyczącego konstrukcji i użyteczności prototypowych mierników do oznaczania wilgotności drewna metodami: higrometryczną, elektrometryczną pojemnościową i elektrometryczną rezystancyjną.

 


Praca zbiorowa pod red.Michała Starskiego

Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu

Wydanie I
Wydawca: Uniwersytet Warszawski
Warszawa 2017

Praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Andrzeja A. Przybyły

Dawne odmiany jabłoni uprawiane w Polsce - Podręczny atlas

Wydanie I (oraz wydanie II)
Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Świecie 2017

http://tpdw.pl/

Praca zbiorowa pod red. Tomasza Nowakiewicza

Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim

Wydanie I
Wydawca: Instytut Archeologii UW
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
Warszawa 2016


Praca zbiorowa pod red. Jarosława Pająkowskiego

Dawne odmiany czereśni, wiśni i śliwy uprawiane w Polsce - Podręczny atlas

Wydanie I (oraz wydanie II)
Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Świecie 2016

http://tpdw.pl/


Praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Andrzeja A. Przybyły

Dawne odmiany gruszy uprawiane w Polsce - Podręczny atlas

Wydanie I (oraz wydanie II)
Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
2016

http://tpdw.pl/


Praca zbiorowa

70 lat Wydziału Technologii Drewna na tle 200 lat tradycji kształcenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydanie I
Wydawnictwo Forestor Communication
Warszawa 2015


Paweł Kozakiewicz
Mieczysław Matejak

Klimat a drewno zabytkowe - dawna i współczesna wiedza o drewnie

Wydanie IV - zmienione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2013

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

Paweł Kozakiewicz
Sławomir Krzosek

Inżynieria materiałów drzewnych

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2013

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

Paweł Kozakiewicz
Andrzej Noskowiak
Piotr Pióro

Atlas drewna pod?ogowego

Wydanie I
Wydawnictwo "Profi-Press" Sp. z o.o.
Warszwa 2012

http://www.atlasdrewna.pl/

Agnieszka Jankowska
Paweł Kozakiewicz
Magdalena Szczęsna

Drewno egzotyczne

rozpoznawanie, właściwości i zostosowanie

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2012

http://www.wydawnictwosggw.pl/

Paweł Kozakiewicz

Fizyka drewna w teorii
i zadaniach

Wydanie IV zmienione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2012

http://www.wydawnictwosggw.pl/

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Zbigniewa Mielczarka

Zabytkowe budownictwo drewniane w Polsce

diagnostyka, stan techniczny, wzmocnienia, zabezpieczenia

Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej 2008

Witold Dzbeński
Paweł Kozakiewicz
Tomasz Wiktorski

Sortowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2007

Paweł Kozakiewicz
Mieczysław Matejak

Klimat a drewno zabytkowe

Wydanie III poprawione i uzupełnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2006

Paweł Kozakiewicz

Klimat a drewno - zbiór zadań

Wydanie II uzupełnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2006

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

 

 

Paweł Kozakiewicz

Fizyka drewna w teorii
i zadaniach

Wybrane zagadnienia

Wydanie III poprawione i uzupełnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2006

Pawe?? Kozakiewicz

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z fizyki drewna

Wydanie II poprawione i uzupe??nione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2005

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

Pavlo Bekhta
Paweł Kozakiewicz

Słownik drzewny polsko-ukraiński ukraińsko-polski


Wydanie I
Wydawnictwo Evan
Warszawa 2005

Witold Dzbeński
Paweł Kozakiewicz
Sławomir Krzosek

Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2005

[Rusłan Kozak]
[Paweł Kozakiewicz]
[pod red. P. Bekhta]


[Technologia masy drzewnej]

Wydanie I
Wydawnictwo "Osnowa"
Kijów 2004

Paweł Kozakiewicz
Danuta Nicewicz

Surowce włókniste
i sposoby ich rozdrabniania

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2003

http://www.wydawnictwosggw.pl/

Wojciech Karlikowski
Paweł Kozakiewicz

Traki i tartaki w literaturze polskiej i niemieckiej od XVII do XX wieku

Wydanie I
Wydawnictwo EVAN
Warszawa 2003


[Fundamentals of Ergonomic]

Wydanie I
Kijów 2003

Bogusław Bajkowski
Grzegorz Bernatowicz
Mariusz Grzybowski
Ryszard Guzenda
Paweł Kozakiewicz
Andrzej Kundzewicz
Mieczysław Matejak
Wiesław Olek
Jerzy Świgoń

Naturalne i sztuczne suszenie drewna

Wydanie II, poprawione i uzupe??nione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2002[Climate and Wood]

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2001