Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaSzkolenia

Szkolenie w zakresie wytrzyma??o??ciowego sortowania tarcicy budowlano-konstrukcyjnej metod? wizualn??

W ramach wsp??pracy mi?dzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym, O??rodkiem Szkolenia Kadr w K?pnie a Wydzia??em Technologii Drewna SGGW w Warszawie od ponad 20 lat, cyklicznie organizowane s? szkolenia w zakresie sortowania tarcicy budowlano-konstrukcyjnej metod?? wizualn??. Jest to pierwszy krok do wdro?enia zak??adowej kontroli produkcji a nast?pnie mo?liwo??ci znakowania sortowanej (produkowanej) tarcicy konstrukcyjnej (materia??u budowlanego) znakiem CE. Szkolenie przebiega jednoetapowo prze 4 dni. Praktyczne sortowanie pe??nowymiarowej tarcicy najcz???ciej odbywa si?? w firmie: Tartak i Zak??ad Stolarski Janina i Wac??aw Witkowscy Sp.j. w Rych??owicach ko??o Wielunia (http://www.tartakjww.pl/) , gdzie pracuje rwnie? linia do wytrzyma??o??ciowego sortowania maszynowego tarcicy. Po pomy?lnym uko?czeniu szkolenia i potwierdzeniu nabytych umiej??tno??ci sortowniczych (zdany egzaminem praktyczny) brakarze otrzymuj?? stosowne za??wiadczenie. Dot?d umiej??tno?ci takie naby??o ponad p?? tysi??ca osb.

Ch??? uczestnictwa w szkoleniu nale?y zg?asza?? do O??rodka Szkolenia Kadr w K??pnie, gdzie podane s?? szczeg??y dotycz??ce mi??dzy innymi warunkw uczestnictwa w szkoleniu oraz program szkolenia. W przypadku wi??kszej liczby zg??osze?? z jednego zak??adu lub regionu zaj??cia przeprowadzane s?? wyjazdowo.

O??rodek Szkolenia Kadr
Mieczys??aw Orszulak

63-600 K??pno
ul. T??czowa 9 E
tel. / fax: +48 62 782 24 29
kom.: +48 600 892 543
http://www.osrodek.kepno.pl/

Prowadz??cy szkolenie z ramienia WTD SGGW w Warszawie:
- dr hab. in?. S??awomir Krzosek, prof. SGGW (kierownik szkolenia)
- dr hab. in?. Pawe?? Kozakiewicz, prof. SGGW

Szkolenie w zakresie drewna egzotycznego

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny wzrost udzia??u drewna egzotycznego na rynku europejskim i krajowym, co generuje szereg pyta? dotycz?cych jego nazewnictwa, rozpoznawania, w??a?ciwo?ci, odpowiedniego doboru, technologii przerobu oraz skutecznej konserwacji. Wychodz??c na przeciw tym potrzebom prowadzimy szkolenia w wymienionym wy?ej zakresie.

Program szkolenia i jego wymiar czasowy jest elastyczny tj. dobierany w zale?no?ci do potrzeb jego uczestnikw, na przyk?ad: wybr omawianych rodzajw i gatunkw drewna, wybr konkretnych zagadnie? z zakresu przerobu drewna lub okre?lonej grupy wyrobw, np. drewno egzotyczne w ogrodzie, drewno egzotyczne w materia?ach pod??ogowych, stolarce okiennej etc. Po odbyciu szkolenia, ka?dy z uczestnikw otrzymuje za?wiadczenie o jego uko?czeniu. Tego typu zaj??cia by?y prowadzone mi?dzy innymi dla s??u?b fitosanitarnych i celnych, pracownikw Castorama, LeroyMerlin, Jagram, Vox.

Standardowo szkolenie trwa dwa dni (ok. 16 godzin zaj???), podczas ktrego uczestnicy poznaj?? dok?adnie oko??o 30 gatunkw drewna egzotycznego (nauka rozpoznawania, analiza w??a??ciwo??ci i zastosowa??) obecnych na polskim rynku. Ze wzgl??du na uwarunkowania dojazdowe i ekonomiczne (wystarczy 1 nocleg) szkolenie zwykle rozpoczyna si? ok. godziny 12.00 pierwszego dnia i ko??czy ok. 14.30 drugiego dnia.

Ch?? uczestnictwa w szkoleniu nale?y zg?asza?? do sekretariatu Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna (tel. +48 22 5938631) lub do kierownika szkolenia (+48 22 5938647, pawel_kozakiewicz@sggw.edu.pl). Pod tym adresem mo?na uzyska? informacje o pozosta?ych szczeg??ach szkolenia.

Szkolenia o zamawianej tematyce

Istnieje mo?liwo?? ustalenia tematyki szkolenia dotycz??cego drzewnictwa w zale?no?ci od potrzeb danej instytucji lub przedsi?biorstwa. Wielokrotnie bra??em udzia? w tego typu przedsi??wzi??ciach, np.:
- szkolenia brakarzy - sortowanie tarcicy oglnego przeznaczenia,
- szkolenia suszarnikw stopnia podstawowego,
- szkolenia w zakresie rozpoznawania gatunkw drewna importowanego do Polski,
- szkolenia w zakresie rozpoznawania, w??a??ciwo??ci i zastosowania drewna krajowego,
- szkolenia w zakresie wyrobw drewnianych, np. materia?w pod??ogowych, stolarki otworowej, desek tarasowych, elewacji, wyposa?enia ogrodw i wn?trz.

Kolejna mo?liwo?? to mj udzia?? jako wyk?adowcy lub prowadz?cego ??wiczenia w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, w zakresie ustalonego tematu zgodnego z moimi kwalifikacjami.

Przyk??adowo szkolenia o zamawianej tematyce prowadzi?em mi??dzy innymi dla kadry: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., DOVISTA Polska Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o., JYSK Sp. z o.o., MGJ Sp. z o.o.

Kontakt: Pawe? Kozakiewicz - e-mail: pawel_kozakiewicz@sggw.edu.pl