Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaEkspertyzy

Do?wiadczenie

Bazuj?c na specjalistycznej wiedzy w zakresie drzewnictwa, a tak?e uprawnieniach rzeczoznawcy wykonuj? ekspertyzy, orzeczenia i opinie dla r?nych podmiotw w tym osb prywatnych, przedsi??biorstw i firm, a tak?e instytucji pa?stwowych i s??downiczych (powo??ywany tak?e w charakterze bieg?ego). Og??em jestem autorem lub wsp??autorem ponad 220-u tego typu opracowa??.

Np. dla: Muzeum Pa?ac w Wilanowie, Biura Inwestycji i Zaopatrzenia Technicznego Polskiego Radia, Muzeum Zamoyskich w Koz?wce, Biura Administracyjnego Kancelarii Senatu RP, DLH Poland Sp. z o.o., Pa?stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Muzeum ?azienki Krlewskie w Warszawie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Zamek Krlewski w Warszawie, Izby Celnej w Warszawie, Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego AGRI-Rol S.A., Centralnego Muzeum Morskiego w Gda?sku, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Vattenfall Heat Poland S.A., Pozbud T&R S.A., Michalik & Tomczak Architekci, Castorama Polska Sp. z o.o, Sto?ecznego Przedsi??biorstwa Handlu Opa?em i Materia?ami Budowlanymi, "ECO CLASIC"? Sp. z o. o., IKEA Trading Services Sp. z o. o., Parafii ??w. Katarzyny w Warszawie, Biuro Styl Sp. z o.o., O?rodka Bada? nad Antykiem Europy Po??udniowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, S??du Okr??gowego Warszawa - Praga w Warszawie, Zak?adu Archeologii P?nego ?redniowiecza i Czasw Nowo?ytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Total Parkiet S.C., International Paper Kwidzyn Poland, Procter and Gamble Opreations Polska SP. z o.o., S?du Rejonowego w Otwocku, DECK-DRY Polska Sp. z o.o., Muzeum Grnictwa W??glowego w Zabrzu.

Tematyka ekspertyz:

Ewentualne zapytania prosz? przesy?a? na adres: kozakiewicz.drewno@gmail.com